Học theo tâm Phật
Học theo tâm Phật
Tâm Phật “đối cảnh vô tâm, như như bất động” còn tâm chúng sinh mê luyến vào cảnh, đắm nhiễm trần cấu. Hễ thấy cảnh vui thì vui. 
Phật đản 2016
 

Cội nguồn hạnh phúc
Là con người, không cần phải theo một tôn giáo hay lý thuyết nào, chúng ta ai cũng có thể nhận ra những nguyên nhân của hạnh phúc: Có sức khỏe, vật chất đầy đủ và có bạn đồng hành tốt.
Sinh diệt khứ lai
Ngài chỉ thẳng Phật Pháp thân không sanh diệt đến đi, có đến đi là thuộc Hóa thân. Tuy hiện có sanh diệt đến đi mà thể hằng vắng lặng, như bóng trăng trong nước không thể nói có hay không.

Phương pháp tích thiện
Không nên bàn tới lợi ích nhất thời ở đời nầy mà phải nghĩ tới tương lai xa, mà cũng chẳng nên chỉ nghĩ riêng cho cá nhân mình mà phải nghĩ cho cả thiên hạ đại chúng nữa.
Bốn dấu ấn của hiện hữu
Niết-bàn không hẳn là một thể dạng tịch diệt, tịch tĩnh hay tịch lặng như đã đuợc định nghĩa trong Nam tông, trái lại là một thể dạng mang tính cách tích cực của sự giác ngộ hoàn hảo (samyaksambuddha).


» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: