Phải cẩn thận khi giảng kinh, thuyết pháp
20/03/2017 22:44 (GMT+7)
Bất luận là người xuất gia hay tại gia, khi giảng kinh thuyết pháp cần phải mười phần cẩn thận. Trước khi giảng kinh thuyết pháp, phải ngồi tĩnh tọa năm phút, để tâm an định rồi mới mở cuốn kinh ra, chấp tay hết sức cung kính, đọc tụng kinh văn một lần, sau đó mới giải thích cặn kẽ ý nghĩa trong đó. 
KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 4 (hết): Từ kinh Vô lượng nghĩa nhìn về kinh Nguyên thủy
09/03/2017 23:39 (GMT+7)
Tất cả giáo lý Phật không nằm ngoài ba việc chính yếu là đạo đức, trí tuệ và làm lợi ích cho cuộc đời và đã được ghi rõ trong kinh Vô lượng nghĩa; nói cách khác, 84.000 pháp môn tu của Phật đều quy về một. Kinh Hoa nghiêm triển khai yếu lý này, nói rằng một là tất cả và tất cả là một.

KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 3 (tiếp theo): Từ kinh Pháp hoa nhìn về kinh Nguyên thủy
09/03/2017 23:37 (GMT+7)
 Phật giáo Đại thừa nhìn về Phật giáo Nguyên thủy, lấy kinh Pháp hoa làm chuẩn, vì kinh Pháp hoa thể hiện được tính cách cao nhất trong tinh thần nhất quán. Trong khi các kinh khác chuyên Đại thừa, hay thuần Đại thừa thì dễ rơi vô cực đoan.
KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 3: Từ kinh Pháp hoa nhìn về kinh Nguyên thủy
09/03/2017 23:34 (GMT+7)
Trường chúng ta lấy kinh Nguyên thủy làm gốc, lấy kinh Đại thừa làm phương tiện giáo hóa. Vì chỉ giữ tạng kinh Nikaya, thì rơi vô cục bộ, hay chỉ giữ kinh Đại thừa, không đối chiếu với Nikaya dễ bị sai lầm. Trường chúng ta kết hợp cả hai, các thầy cô học Nikaya lấy đó làm nền tảng và sau học kinh Đại thừa cũng đối chiếu với kinh Nguyên thủy, không được rời kinh Nguyên thủy.

KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 2 (tiếp theo): Từ kinh Đại thừa nhìn lại kinh Nguyên thủy
15/01/2017 10:22 (GMT+7)
Sau Phật Niết-bàn, trong Phật giáo có thành phần tiến bộ hoạt động theo hướng phát triển, vì phát triển là xu thế tất yếu của thời đại. Từ đó mới có Phật giáo Phát triển khác với Phật giáo Nguyên thủy.
KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 2: Từ kinh Đại thừa nhìn lại kinh Nguyên thủy
15/01/2017 10:20 (GMT+7)
Theo Đại thừa, Phật thành đạo xong, Ngài cũng nghĩ không thể nói cho mọi người hiểu được chân lý, nên Ngài muốn vào Niết-bàn. Nhưng sau đó, Phật nghĩ nếu Ngài nhập diệt, làm sao mọi người nương nhờ được Phật pháp để thoát ly sinh tử luân hồi. Đức Phật mới tùy duyên giáo hóa, Ngài xuống Lộc Uyển giảng pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, từ đó chúng ta mới có Phật pháp. Nghe tôi nói tinh thần quan trọng nhất của Phật giáo là tùy duyên, Hòa thượng Um Sum gật đầu thú vị với ý nghĩa phương tiện này.

Kinh nghiệm hoằng pháp
12/01/2017 00:52 (GMT+7)
Phật giáo mang tính cách nhất quán mà kinh Pháp hoa gọi là Nhất Phật thừa. Tính nhất quán là gì?
Một số nhận tức liên quan đến việc xây dựng Tự viện và Hoằng Pháp
13/05/2016 06:48 (GMT+7)
Trụ trì là người lãnh sứ mạng tiếp tăng độ chúng, truyền trao giáo Pháp của đức Thế Tôn cho chúng hữu tình, làm sáng tỏ lời dạy của Ngài, giúp cho đàn hậu tấn và nhân dân Phật tử nhận thức được đạo lý giác ngộ giải thoát, để chuyển hóa tâm thức, tạo dựng một đời sống an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian này.

Kinh Nghiệm Người Xưa Trong Việc Giáo Dục
16/12/2015 00:23 (GMT+7)
 Người tu chứng không phải do học cao hiểu rộng mà được, mà chỉ thấy rõ thân này là một tổ hợp vật chất, do nhiều yếu tố thành hình, không có cái ngã thực thể cố định. Biết được như thế, chúng ta làm tất cả việc mà không thấy mình làm. Người học cao hiểu rộng, nếu không có sự tu tập thì sự chấp ngã càng lớn. Do đó dễ làm tổn hại cho nhiều người, khi họ lợi dụng quyền hành thế lực.
Phẩm chất của vị giảng sư
29/06/2013 11:58 (GMT+7)
Hiển nhiên, Đức Phật là vị Thầy, vị Giảng sư tối thượng,  toàn  hảo.  Chỉ có Ngài mới là nhà truyền pháp vi diệu nhất. Chư vị Bồ-tát được Ngài giao phó việc truyền pháp cùng với sức gia thần  của Ngài nên chư vị cũng được xem là Pháp vương hay Pháp vương tử, giảng pháp cho hàng thính chúng rất hữu hiệu. Chư Thánh đệ tử A- la-hán của Đức Phật cũng có rất nhiều vị nổi danh được Đức Phật khen ngợi trong  việc thuyết  pháp. Kinh tạng, Luận tạng và Trưởng lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ đã dẫn ra nhiều vị thuyết giảng xuất sắc như Pindola Bharadvaja, Maha Kapina, Catiyayana, Kakuntaka, Bhaddiya, Rahha… và các nữ Tôn giả như  Bhadda  Kundalakesa, Patakara, Dhammadinna…


 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: [1] 2 3  
» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: