Thông Báo
Thông tư thống kê Giáo phẩm, Tăng Ni, Tín đồ, Tự viện
02/04/2011 08:18 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

download Mau_thong_ke_so_luong_tu_vien,_giao_pham_tang_ni,_tin_do.doc(34,50KB)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
---------o 0 o---------
Số: 110/TT.BTSTW.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o 0 o---------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ

V/v thống kê Giáo phẩm, Tăng Ni, tín đồ, Tự viện

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kính gởi: BAN TRỊ SỰ CÁC TỈNH, THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

Để có cơ sở lập bản báo cáo các thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011) và có cơ sở tổng kết công tác Phật sự Nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), và hoạch định chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thông qua, Ban Tăng sự đề nghị Quý Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo tiến hành thống kê số lượng Tự viện, Giáo phẩm, Tăng Ni, tín đồ tại Quý Tỉnh, Thành hội (theo mẫu đính kèm).

Thời gian và địa điểm gởi báo cáo thống kê:

+ Kể từ ngày ra Thông tư đến hết ngày 30.9.2011

+ Các Tỉnh – Thành phía Bắc gửi về Văn phòng 1 – Chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Hà Nội. Email: phatgiaovn@.vnn.vnThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

+ Các Tỉnh – Thành phía Nam gửi về Văn phòng 2 – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Email: vitinhvp2@yahoo.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Để công tác thống kê đạt kết quả tốt đẹp, Ban Tăng sự và Văn phòng Trung ương Giáo hội, kính đề nghị Quý Ban thực hiện có kết quả Thông tư này.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

Nơi nhận:

-          Như trên

-          Lưu VP

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

PHÓ TRƯỞNG BAN TT BAN TĂNG SỰ TW

(Đã ấn ký)

 

HT. THÍCH TỪ NHƠN

Các tin đã đăng:
» Dự báo thời tiết
 
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: